เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไข - ข้อตกลง ในการใช้บริการ
โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลง ก่อนสมัครใช้บริการ

คำว่า "เอ็กซ์โค่เอสเอ็มเอส" ในที่นี้หมายถึง ผู้ให้บริการส่งข้อความสั้น (SMS:Short Message Service) จากระบบอินเตอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่
คำว่า "สมาชิก" ในที่นี้หมายถึง ผู้ใช้บริการของระบบ เอ็กซ์โค่เอสเอ็มเอส ส่งข้อความสั้น (SMS:Short Message Service) จากระบบอินเตอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่

สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติ ทางผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล และไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และกรณีมีผู้เสียหาย สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว

1. ข้อมูลที่สมาชิกกรอกเช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อสมัครใช้บริการตลอดจนข้อมูลที่ประกอบการใช้บริการ ต้องเป็นความจริง,ครบถ้วนและใหม่ล่าสุด เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง เช่น ในกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน การเพิ่มเครดิต เป็นต้น

2. เพื่อความปลอดภัย สมาชิกต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ โดยไม่ให้ผู้อื่นทราบ

3. ในการเพิ่มเครดิต SMS แต่ละครั้ง จะมีอีเมล์แจ้งการเพิ่มเครดิตไปยังอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ ได้แก่ "webmaster", "hostmaster", "admin", "administrator" "postmaster" หรือ คำอื่นๆที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบ เอ็กซ์โค่เอสเอ็มเอส

5. ชื่อติดต่อบริการ (user name) ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่มีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ

6. เอ็กซ์โค่เอสเอ็มเอส ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความ เหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า

7. เอ็กซ์โค่เอสเอ็มเอส ถือว่าความเป็นส่วนตัวของสมาชิกเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ดังนั้นแล้ว เอ็กซ์โค่เอสเอ็มเอส จึงรับประกันได้ว่า เอ็กซ์โค่เอสเอ็มเอส จะรักษาข้อมูลของสมาชิกเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ ยกเว้นในกรณีที่เป็นคำร้องขอจากศาล

8. สมาชิกจะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง เอ็กซ์โค่เอสเอ็มเอส ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดกับผู้อื่น

9. ห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการใช้ SMS

10. ระบบ เอ็กซ์โค่เอสเอ็มเอส อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ในบางช่วงเนื่องอาจข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิค อย่างไรก็ตามเรามีระบบสำรองใช้งานกรณีที่ระบบหลักมีปัญหาเพื่อให้สมาชิกสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นตลอด 24 ชั่วโมง

11. ผู้ใช้งานต้องไม่ส่งข้อความที่เป็นการแสดงหรือมีข้อความที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ศาสานา ปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ หรือละเมิดกฏหมาย หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ หรือเกิดผลกระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศ หรือข้อความที่ทำให้เกิดการดูหมิ่น เหยียดหมายประเทศชาติ รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกลุ่มชนใดๆ

13. บริการของ เอ็กซ์โค่เอสเอ็มเอส เป็นบริการในระบบการชำระค่าบริการแบบ ชำระเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) เมื่อสมาชิกชำระค่าบริการแล้ว สบายเอสเอ็มเอสขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ

14. ขออนุญาติสงวนสิทธิกรณีใช้ชื่อผู้ส่งเป็น เบอร์มือถือหรือเบอร์บ้าน ทางเราให้เป็นเบอร์เดียวกับที่สมัครหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นเบอร์ของท่านเท่านั้น เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด

15. ผู้ใช้งานต้องไม่ทำการส่ง SMS ที่เข้าข่ายความผิด พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดคอมพิวเตอร์ฯ หากเข้าข่ายมีความผิดผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

16. เอ็กซ์โค่เอสเอ็มเอส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและอัตราค่าบริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการระงับการให้บริการ
ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1. ถ้าผู้ใช้บริการทำการส่ง SMS ผิดวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการ หรืออันเป็นการขัดต่อกฎหมายใด ๆ และ ถ้าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุร้ายแรง อันอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะระงับการให้บริการ SMS ตามสัญญานี้ได้โดยทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และหากผู้ให้บริการ พิจารณาเห็นว่า เหตุดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ใช้บริการได้ กระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก็ไม่ตัดสิทธิแก่ผู้ให้บริการ ที่จะบอกเลิกการเป็นสมาชิกนี้ได้โดยทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ทราบแต่ อย่างใดด้วย

2. หากข้อความปรากฏแก่ผู้ให้บริการเอง หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้องเรียนมายังผู้ให้บริการ ถึงความไม่เหมาะสม ไม่สมควร หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ของข้อความ ข้อมูล หรือรูปภาพที่ได้รับจากผู้ใช้บริการผ่านบริการ SMS บริษัทฯ จะตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือของข้อร้องเรียน หากมีเหตุอันสมควรเชื่อตามข้อร้องเรียนนั้น ผู้ให้บริการจะดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกในทันที

3. ในกรณีที่มีระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องของรัฐ และ/หรือโดยองค์กรของผู้ให้บริการส่ง SMS ร่วมกัน ซึ่งได้ กำหนดเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการให้บริการส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่นั้น ไม่ว่าจะได้มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญานี้หรือที่ปรากฏในภายหลังก็ ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามนั้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ SMS ตามสัญญานี้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด

4. ในกรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการกรอกเข้ามาอย่างไม่ถูกต้อง หรือเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ.